गणेश वाम्बुले राईङा वाम्बुले कविता ‘पाङ्माखा द्वाइ दुम्मे’

मातृभाषा

पाङ्माखा द्वाइ दुम्मे

गणेश वाम्बुले राई

च्याङ्माखा डा द्वाइ दुम्तिस बाःम
चाकुम टाम काकु काकु सुबुकु बाःम
चाकुम टाम वाल्खाबुस्का लुङ काक्सि बाःम
काकुगोता परिपाराम बिसाराजा बाम्मे
च्याङ्माखातोला मुया बाकिम
ख्वाल्बोल्वाङ योक्का बिसाराजा बाम्मे
हाति बाःम घोडा बाःम क्रेकतुम पद्रुम बाम्मे
इमतिचोखो इल्वाङ उङतिचोखो
पाङ्माखा क्वासाखो बाकिमेइ बाःम ।

ड्अिवाचो मुयो बाकिम
ड्अिवाङा लाफो क्वाम्साखो
रान्चो रान्चो खासि पासाखो बाकिम बाःम
इस्तिमाखो त्याँसो पाङ्माखा द्वाइ दुम्मेइ बाःम
तिवाइँ—
च्याङ्माखातिचो देसि आफ्वा
पाङ्माखातिचो देसि आफ्वा
आल च्याङ्माखा क्वाल्वाङ बाःम
होसुम्ति पाङ्माखा क्वाल्वाङ बाःम

इस्तिवाइँ—
मुयोखो आम आः काक्सि देसाखो राम्किम
इक चाप्सि द्वाइ पाइकिम
ख्याल्सि आप्mवाचो
ब्अिर्सि आप्mवाचो
पाङ्माखाइ द्वाइ पाइकिम ।

इस्तिमाखो—
मुयोङा ड्अिवा चाक्तुम बाःम
लुङल्वाङ थेसारो खोत्तुम बाःम
स्वारेवाखो खुप्तुमेइ खुडोङा मयान
ग्वाग्वा¥यामखो उप्तुमेइ लाहा
मयान न्वा लाहा च्याल्साखो
मुयोङा जिच्चो ड्अिवा ठाच्चाम दुम्मेइ बाःम
ब्अिम्सिस आड्अुचो ब्अिम्सै
पासिस आड्अुचो खासि पासै
आल मुयोखो आपाचामेइ पाइमेइ बाःम
इस्तिमाखो त्वाम पाङ्माखास द्वाइ दुम्मेइ बाःम ।

आल मुयो—
रान्जिवा दुम्सि मालइसे
रान्जिमो दुम्सै बाकिसे
ह्वामेइ आब्ल्याम
त्वामेइ आब्ल्याम
इमेइ आब्ल्याम
आमेइ आब्ल्याम
ह्योमेइ आब्ल्याम
देसै ल्वाकिम्वाल
पाङ्माखाइ द्वाइ पाइकिमेइ बाःम

आमासुरो वास्साखो ब्अिम्ता ब्अिम्पाच्चो
आम च्याङ्माखाल्वा आचुइ आबामि
उनु उङ्गुस ब्अिम्ता पासि आपाइ
च्याङ्माखाल्वाङ पाङ्माखासम्बा
मानै द्वाइपासाखो बाकिम बाःम
त्याङ—
ड्ओम न्वा तोसेल द्वाइपाचाम बाःम ।

२०७८ पुस ३ गते
नखिपोट, ललितपुर ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *