ध्रुव संयम राईको वाम्बुले मातृभाषामा गीत- “थुनिम कि आथुनिइ”

मातृभाषा

थुनिम कि आथुनिइ


—ध्रुव संयम राई

ग्ल्वाकु छेउल्वा गाइ तुल्चो दाजु
ब्रिङ्कु छेउल्वा सुन पाइच्वा भौजु
थुनिम कि आथुनिइ
बाक्चोजड राडु क्वाल दुम्चाम देन्साख मत पुनिम आपुनिइ

सुन पाइचो भौजु मचङ्गा त्वाप्सि ज्वाक्डुम कि आज्वाक्डुइ
गाइ तुल्चो दाजु बिनायो चिचिर च्वाक्डुम कि आच्वाक्डुइ
गोठाला दिच्वा गोठाल्नी भौजु
हाट बजार प्वाच्वा ओ क्वा¥वा मैजु
थुनिम कि आथुनिइ
बाँसुुरी मान्दल त्वाप्तिमा देन्साख मत पुनिम आपुनिइ

स्कुले कावा राडु योर चिचिर रेनिम कि आरेनिइ
परदेसी कावा ड्आँमा योर थुनिल पे्रनिम कि आपे्रनिइ
द्याल ठाउँल्वा बाक्चो ओ मामु पुसै
बिहे न्वा खाउमोल चुक पार्ताम तुसै
थुनिम कि आथुनिइ
ङासील्वाङ ज्यार्खा आपाइ देन्साख मत पुनिम आपुनिइ

मत पुनिम आपुनिइ
मत पुनिम आपुनिइ
मत पुनिम आपुनिइ ?

(लिब्जु–भुम्जु त्रैमासिक, पूर्णाङ्क ४३, २०६७ कात्तिक–पुसबाट)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *