कवि तोसेल बोबोको वाम्बुले कविता : रिबे (सोल्टिनी !)

मातृभाषा

रिबे

–तोसेल बोबो

 

रिबे !
ग्ल्वाकु ह्वाम्बा त्वाम च्वाप्साख्वा
गरतिर हाल्साङस्या बाङ्म
चाकुल ल्वासु ब्आल्सिम ह्वाला
चाकुल ब्वाम्टि ठोसिम ह्वाला
चाकुल पैताल चौउम ह्वाला
ख्यासै भाइला भाताला लाम साल्साङस्या बाङ्म ।

रिबे !
माङ ब्वाइचो फुरि प्याक्साख्वा गानिम
त्वाम गानिम, त्वामचिन्चि गानिम
कुचुङ खाचिल्वा च्वाम्निम
उनुङ ब्अिम्ताल्वा थोब्लोमया प्राम ब्ओम्साङस्या बाङ्म ।

रिबे !
साफ्फि ब्अिम्निम थि
टोडख्वा डानिम थि
त्वाम गोत्ना क्लिस्साख्वा
सामराम ख्लोक्टामआङ सिसि पासाङस्या बाङ्म ।

रिबे !
राम्चिमेइ सैन्वा
मंसिरेपुर्नेल्वा र्वामपुंचिमेइ सैन्वा
ग्ल्वाकु–ब्रिङ्कु तरैदुम्साख्वा ल्वानुमेइ सैन्वा
उङ याम मास्सि डा आचाम्नि
आ–ब्ल्यामस्या दुम्साख्वा लिम्सि आचाब्दुमेइ सैन्वा
रिबे–रिवा ।

प्रुइबुन्चो थोचे : २०७७ चैत २० गते
मानेभन्ज्याङ गा.पा. वडा नं.६ जाकुमो, ओखलढुंगा ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.