वाम्बुले मातृभाषामा बलकुमार राईको कविता ‘मानै ब्अिम्ति बाङ्म’

मातृभाषा

मानै ब्अिम्ति बाङ्म

बलकुमार राई (पेकुले कान्छा)

आः जुनिलोम काहानि
गुजि उपो आः क्वामे
उपो आः चाचो, आः पापा
आः राइचि उङ्गु
आम च्याँमाखाल्वा
आः ड्अिवा स्याम्याल्वाँ
ल्याखा पाम्याल्वाँ
आमस्याम योरटिच्वा बाम्मे
आः ङ्वाप्सिब्अिने, ओब्अिने
डानि क्वाङक्यालटिचो सबैखो ठ्वाइमा
नुम्बो भाले राम्मेल्वाँ ल्याटामल्वा बुक्साख्वा
क्ल्वाप्चि पिसैपिसै ब्अिसि याल्सैयाल्सै
ढाउढाउटि फुचुलल्वा मि हुस्साख्वा

कुरहिम्पास्साख्वा मामा दिदिबैनिख्वा (ओब्अिनेटिचोखो)
जाचा आःलाइ जामाडुँम्वाटिचो
हुर्कुलुम (झाटो)लो ख्रिसाखो
सेराफुलि छुटेइपासाखो
नाङ्लो कोकोलेलो च्वाप्साखो
कुडु स्यातब्य्रात टुमिखो
छ्याङ्गै कुरहिम्म्याँल्वाँ डोकोनोब्रि मुसाखो
ल्आलो ब्याठोम कच्चे प्वान्ड्रा कुर्साखो
टुम्भालो ङासि कुर्साखो
काम डिचाम थि ।

पाखारेखालो सिङ घाँस माल्साखो
वाल्खाबुस्कालो क्वाक्सा ख्वार्सा पासाखो
छ्वाच्यार राम्म्याँलो कुडु लिम्साखो
मामाखो हेपा फ्याटुखो ग्वाक्टुम
इल्वाँ जासाखो डुक्सोम कामलो डिचामथि
ग्वाठाल डिसाखो ज्वाब्वासलुङ ठुप्साखो
ढैलि घ्वार्लि चाम्डो पाचाम
सित्टो पाचाम
जुरब्आ भकुन्डो पाचाम
घाँस सेउलाए रिक्साखो
डोकोलो ब्लात्चाम
चाकुलो डा वार्सिए य्वाखो
बाल्चिमोलि खुसाखो
ह्वाल्यामोङ मोलि ट्यास्साखो
छाता ड्यान्सै खुसाखो
काम पाचाम थि ।

ब्याल्का डुम्मयाल्वाङ
रिलिम्वा राम्खो साँझ डुम्मे
इल्वाङ कुडु ब्लास्साखो
फुचुलल्वा मि हुस्साखो
ठोबे मिका च्वासाखो
कडमङा चिन्चि सिङकालो सिसाखो
च्वासाखो कुरहिम्पास्साखो
हेपा जाचाम ।

राति तोला व्ओर्चालो
फाफुआङ च्याम्लि च्याल्साखो
हर्चा च्वासाखो उज्यालो पाइचाम थि
ग्ल्वाम्चाम ब्याला डुम्म्याँलोँ ङिमा लुमथि
ठालो क्वानुवाइ खुच्याखुच्या
इम्सेस ग्ल्वाम्साखो
भ्यानि डुम्म्याँलोँ सारिङ्मो राम्मे
बुकबुके दुम्मे
ड्ओम आदाम्थु ड्आम्बि बुक्साखो
साइथाच्चुम्मे खासि पाइचाम
मानै ब्अिम्तिस बाङ्म ।

मानेभन्ज्याङ–५ पेकु, ओखलढुंगा

त्याप्पि : साउदी अरब

Leave a Reply

Your email address will not be published.