वाम्बुले राई भाषामा लकडाउन डायरी : उदयपुर द्यालल्वा क्वाल्वाङ यलम्बर

मातृभाषा

गणेश वाम्बुले राई

ललितपुर महानगरपालिका–१४ नखिपोटल्वाङ हिम्चो शिवपुर क्वाँमा इम्याङ भाताल हिमाल

त्याँसो २०७७ बैसाख २२ गते (सन् २०२० मे ४ तारिख) सोङबार तिम । कोभिड–१९ माहामारि द्यासानल्वाङ ज्वागै दुम्चो नेपाल सरकारख्वा देस लकडाउन पौमेइ फिबनिस (४२) दिन दुम्मे । कुडुगोताल लिबालिबा बाक्तिस बाकुमे । सोङबार त्याँसो कान्तिपुर दैनिक न्वा काठमान्डु पोष्ट पत्रिका ब्लामे । दुध ब्लाच्चो मुयोख्वा ब्लातिस बाःम ।

त्याँसो भ्यानि १० बजेल्वाङ सुम घन्टा वार्सि य्वामे । थालोइ आबाक्चो पाराख्वा बर्खाल्वाम झरि पौमे । बाइरा हाल्सिइ आफ्वाचो पाराख्वा । दुक्सो चै ड्अ्वाम पौम । इल्वाङ यलाखोम (काठमान्डु उपत्यका) छ्याङ्गै दुम्मे । इल्वाङ कुडुतोला छतल्वा ल्वाङ्माख्वा भिडियो न्वा फोटो खिचै पाःमे ।

ललितपुर महानगरपालिका–१४ नखिपोटल्वाङ हिम्चो फुलचोकि क्वाँमा

उदयपुरल्वा क्वाल्वाङ यलम्बर
साइसो श्री देविस्थान आधारभुत विद्यालयल्वाम प्रधानअध्यापक अमृतबहादुर राई (विकल्प वाम्बुले)ख्वा २०७६ सालल्वाम कक्षा १ ल्वाङ ८ सम्बाम नतिजा (रिजेल्ट) ब्अ्वार्तुम रैछा । आम स्कुल ओखलढुंगा जिल्ला मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका वडा नं.५ उदयपुर द्यालल्वा बाःम । इम रिजेल्ट राइसे कोःमे । आम उदयपुर द्याल देमुन्चो वाम्बुले राडुङा पुखाम द्यालस्या वातिवाइँ ड्अुम । आल्वा क्वालनिस कुडु कामि जाति बाम्मे । सब्बै वाम्बुले बाम्मे । इम्याल भावाचाचो, बोड्वाम, मुक्काचो, गौरठोके, क्याम्पाचा पाछाम बाम्मे । उदयपुर द्याल देमुन्चोसोल्याम क्लेसाख्वा राडु योर स्वाचो द्याल तिमे ।

ओखलढुंगा मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका वडा नं.५ उदयपुर द्यालल्वा बाक्चो श्री देविस्थान आधारभुत विद्यालयङा रिजेल्ट

आम रिजेल्टल्वा कक्षा १ ल्वाम जस्मिन, निस्चल, अनुसा, ज्योति पुसन राई इल्वाङ सम्राट न्वा सुमना बिक बाम्मे । कक्षा २ ल्वा निस्चल, रिदम, एलन, कृतिका, मन्जुला, अबिन, सहिखा, अमित इल्वाङ आसकुमार राई बाम्मे । कक्षा ३ ल्वा जेनिसा, डिभिजन, बलाराज, प्रमिला, कृतिका, रियाना, रिमिखा राई इल्वाङ जिबनी बिक बाम्मे । कक्षा ४ ल्वा युजन, देबिसा, रन्जुला, बबिना, मनमाया इल्वाङ रबिन राई बाम्मे । कक्षा ५ ल्वा अदिपकुमार, रितेन्द्र, अनिल इल्वाङ अमितकुमार राई बाम्मे । कक्षा ६ ल्वा रिजन, सुजिता, अस्मिता, जिना राई इल्वाङ बिमला बिक बाम्मे । कक्षा ७ ल्वा प्रिजन, धिराज, प्रमिला, मेलिना इल्वाङ ममिता राई बाम्मे । कक्षा ८ ल्वा रिया, रसिलामाया, आगमन, मनिता, चमेली, बालकुमारी, खगेन्द्र, तेन्जिमान, करण इल्वाङ यलम्बर राई बाम्मे । आम ५४ जना परै प्वाजिवा (विद्यार्थी) तिचोल्वा ४ जनाचै कामि बाम्मे । चाकुम ५० जना राडु रैछा । आम्सेख्वाल राडु बेबातिल्वा क्वालजना चै यलम्बर राई रैछा । यलम्बर देमुन्चो आम नेपालल्वाम इतिहासल्वा ड्आम्बिम किरात ह्वाँपो (राजा)ङा ड्अि तिमे ।

ओखलढुंगा मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका वडा नं.५ उदयपुर द्यालल्वा बाक्चो श्री देविस्थान आधारभुत विद्यालय

आम उदयपुर द्यालल्वाम मुयोतिचोख्वा आन नागरिकताल्वा ¥याक्चाम ड्अिः न्वा च्यालपाच्चाम ड्अिः फाफाल्टोस पाइचो बाम्मे । उःच्वातिचो बङ्खे, फटुले, भात्तुलु, लुच्चु….. स्याम्मे ड्अिः पास्साख्वा सेइम्मे । ब्अिःच्वातिचो जमपरि, सलपरि, हलपरि, नलपरि…. स्याम्मे ड्अिः पास्साख्वा च्याल पाब्बे । आमचै साल्चो ड्अिः, साल्मे ड्अिः वातिमे । आमसे तिवाइँ वाम्बुले राडुख्वा तावा, ताबे ज्वालिम्मेइल्वाङ इक राडु योरल्वास नौरान पाच्चाम मल्टन ब्लामेइ ३० थोचेल्वाङ बडेख्वाल दुम्मे । २०४६ सालल्वा नेपालल्वा प्रजातन्त्र ब्लामेइ नौठाङ ड्आङ्मा योरल्वाङसे बेबाङा ड्अिः च्वाप्ति ग्वाक्चाम पामुन्चो बाःम । आम हिसाबख्वा स्वाचाम्वाल उदयपुर द्यालल्वाम त्याँपिपिम मामा, पापाख्वा त्यावाइँ बाजियोरल्वास बेबाङा ड्अिः च्वाबिमेइ बाःम रैछा ।

‘इक राइचि, नानिङा ड्अिः इक राडु योरल्वास च्वाप्तिमा’ देसाख्वा स्वामुन्चो योर उदयपुर द्यालल्वाम एबो पापा–मामाख्वा आठ्वामि स्याम्दा । ठ्वाम्मेइ बाङ डा आम ५० जना बेबातिचोल्वा क्वाल जनाङा ‘यलम्बर राई’ आदुम्चाम । फुरि, पारु, तोसेल, सोरु, कुक्सेल, जोजो, रितुम, जाउमो, रान्जिमो, वाम्चुमाफु, बिम्चेमाफु, लिब्जु, भुम्जु, वाइलिमो स्याम्मे ड्अिः तिमेइ तिङ आक्वाल राइसिसो देसाख्वा ब्अिम्बे । आम हिब्बाख्वा आः त्वामख्वा धर आगाङ्ति । इस्तिमाख्वा आम योर ¥याउमेइ तिमे ।

वाम्बुले राई समाज, नेपाल (वाम्रास) संस्थाङा केन्द्रिय अध्यक्ष गजुरधन राई (वाम्बुले भावाचाचो) उदयपुर द्यालल्वास ज्वाल्मेइ तिमे । आङ ङेबे मुना राई तिमे । आन्चि राइचिङा ड्अिः निक्सेम इल्वाङ नानिङा ड्अिः निनिरेङ्मा तिमे । आम्से रान्चो ड्अिः पातुचिम बाःम । चाकुमेख्वाइ राडु योरल्वास ड्अिः पाच्चाम पामुन्चो बाःम ।

आम ड्अिः देमुन्चो मुयोङा सेइसिराचाम पहिचान तिमे । क्वाल मुयोङा ड्अि सुम (तिन) पुस्तासम्बा ब्अिम्सिमे । ड्आङ्मा पापा न्वा मामान्वाइ फलनाङा पोः, ब्अ्वामो वास्साख्वा सेइबिमे । नागरिकताल्वा ड्आङ्मा ड्अिः रेसिमे । इल्वाङ तावा न्वा ताबेङा नागरिकताल्वाइ इम ड्अिः रेसिमे । इल्वाङ नौठाङ ज्वाल्चो चाच्वा, चाच्वामेख्वाइ उपोङा ड्अिः ¥याक्बिमे । वाम्बुले राडु सेइसि राचाम तिमेइख्वा त्याङचै इक बेबातिचोङा ड्अि राडु योरल्वास च्वाप्ति ग्वाक्तिमा ।

चाकुम नौठाङ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *