वाम्बुले राई भाषाको कविता: सिचो तुम्पले

मातृभाषा

सिचो तुम्पले

गणेश वाम्बुले राई

 

ज्वाल्मुन्चो दिनसे

क्वालदिन सिचाम रेसिम्–

आम मुयोङा कुपिसारि तिम

 

ड्आङ्मा सिमुन्चो ड्आङ्मास आचिसि

आचुइ आमाइ आवाठ्ठु आमाइ आस्वाठ्ठु

आमाइ आल्याठ्ठु वासिम आपाइठु

सुमाराङ्खा खा–प्ल्यासाख्

लिबालिबा लिब्बाऽ लिबाऽ

 

सिसिवाङा योर आम्यास तिम

सिसिवाङा हिम्सिवा आम्यास तिम

 

उङ ब्लेति बाक्चोखो–

पिलुम्बु भाइला माक्लेसा पुकुम

इः कुपिल्वा क्वाल ढ्याक पैसा ताऽक्याम्कुम

फ्लालाति मोलि क्वाक्चोरो पासाख्वा

ब्आलुम ब्ओल्बुन्चो काकु

आतुनुवाइँ फेते लाख्वा तेइसापुकुम

सिसिवाम फापुङा च्याबाल्वा प्वास्सा पुकुम

कुल्वामटाम ल्याच्चाम ड्आम्बि

निक्खो ब्याठ्वाङ, प्वान्द्रा, कचियाख्वा

डुब्लोल ¥वाग्वा¥वाग्वा पुकुम

 

उन कुल्वाम पास्सा पुकुम

उन आहिब्दु

उन लुङख्वा चिम्सापुकुम

उन आचिक्डु

उन काक्सिख्वा ड्अ्याक्सापुकुम

उन ख्रिआडुनु

लिबालिबा लिब्बाऽ लिबाऽ बानुम

म्याल्नुमेइस्याङ म्याल्नुमेइ म्याल्नुमेइसे दुम्नुम

 

आक्वाल ख्राम्कुम जिम्कुम

आक्वाल खाला पाइकुम

ब्अिम्सापुकुम

ब्अिम्कुम

इः कुलि, ब्अिसि

इः सोल्याम, सुमाराँखा

इमि फुतिर, इः न्याम

इमि ड्अिवाब्आका

काक्सिख्वा होसुम्कुम

इः क्वाक्तेख्वा सुम्सुमेइ

इः फुतिर रुसु

लाः, ल्वासु, रुसुकाक्सो, डिक्चो उसु

हाकाप पासिप्ल्याचो त्वामचिन्चि

क्वाल–निस–सुम मुठि काक्सिख्वा होसुम्कुम

 

कुल्वामतोला

क्वालजोर स्वालेवा/क्राक्रोम गिलठ्याङ्कुम

सुमग्वाट टुम्पले गिलठ्याङ्कुम

च्यापा प्वाब्बुन्चो सिसिवाम फापु

सुमखेटा ट्याङ्कुखो ग्लोझाइकुम

इमतोला क्वाल धाजा फापुच्याम्लिल्वा त्वालच्याँकुम

उच्वाः तिनुङ क्वाल ब्याठ्वाङ गिलठ्याँकुम

ब्अिच्वा तिनुङ क्लाव प्वान्द्रा गिलठ्याँकुम

¥वाग्वा¥वाग्वा देसै

इः कुल्वामल्वा आक इकस्वाम सेउलाख्वा साम्कुम

बुइचो मिः क्याङ क्याङ लाक्सै

कुडु लिम्कुम

उनु ब्लेनुमेइभोरि बानुमेइ कुडुल

आक खामा बाकुम

आमसेस रैछा क्वाल रामसाम

सिचो तुम्पले ।

 

२०८० वैशाख २६ गते

यलाखोम, नेपाल

Leave a Reply

Your email address will not be published.