सुमन जाबाङा वाम्बुले राडुयोरल्वाम कविता- ‘ब्अिसिल्वाङ र्वाल्चो वार्सि’

बिशेष मातृभाषा


–सुमन जाबा

सिरान द्यालल्वाम माइला
परदेसल्वाङ आलिम
दिदिखो डुक्सोल्वाङ से कुर आहिप्तु
पिताङ्खेखो ब्अिसि आङ राना
आँहिस्सि होथातुम

दिदि थामस्याल ल्वाया
इम्सेलास साम्मे
आँताक्से फ्ल्याप्दुम–फ्ल्याप्दुम दुम्मे
क्र्याम्खो या मातुम
काकु ड्आखो या मातुम
ग्ल्वाम्सि या मातुम
ब्अिसि झिमिक दुमब्वाल अइठन परेदुम्मे ।

घाँसभारि निक्साख्
दिदि चौतारालो नाइसिम
सिरिरिरि फुडिम पौम
फुडिमखो दिदिआङ बुयामस्याँमे स्वाम ब्रौम
दिदिआँ ट्वाम जाल्मे !
आस्याङ द्यान्चाल–
आल्वाम्से माइलाखो चिनारुपे ग्वाक्तुमें थि
दिदिआँ फ्याम्टोल फुटिर च्वाप्साख्
बाँसुरि ट्वाप्तुमें थि
कोइकोइ ब्ल्यान्चाम, कोइकोइ सिचाम
प्रस्तन जोउचिमें थि ।

दिदि ह्याठ्ठो हिसिम
प्वान्ढोल्वाम ठोबे स्वाँऽऽ देम्मे
क्वाट स्वान्ढोमखो माइला च्याम्लापाब्बे
ग्ल्वाकु ह्याठ्ठोइ–ह्याठ्ठोइ ल्वामे हिप्चाल
दिदिआङ ट्वाम खाचेखाचे लुम
दिदि फेरि हुरुरुरु ख्राम्मे
पिताङ्खे आङ वार्सिखो
भुइल्वा माङ काङ्काम स्वाल्चो
बन्जारातिचो या साकाब्राका ब्राइम्मे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *