कवि गगनआङ वाम्बुले योरल्वाम निसग्वाट गजल

बिशेष मातृभाषा

गजल– १


गगन वाम्बुले राई

चिनि या थ्यापु जाइम् तिवाँ खाम् द्याम
पाप या थ्यापु पाइम् तिवाँ राःम द्याम

मुयोख्वा धर्म प्ल्यासाख् लिमा च्वाल्सि आड्अु
सप्पै ज्वाक्चो चिक्च्वा भगवान बाःम द्याम

उङतिचोख् आबाक्चो योर आसेल्वाइ आपाइकान
पच्छिमल्वाङ आसेल्वाइ ड्अ्वाम आडाम द्याम

सिकिख्वा या मुयोख्वा मुयोसे चाहेइ पाइम
जोरिपारिङ ब्वाकिङ मालामि या आब्लाम द्याम

मुयोङ सामराम त्यास बाःम दिस्ना आबा ह्वाल
तर चिक्सिपर्छ दुक्सोससे ड्अ्वाम आहाम द्याम ।

गजल–२
ब्याला आडुम्थु कालख्वा आल्यातु चिक्तिमा
दुखा पिर काकड्आखोख्वा आस्यातु चिक्तिमा

ख्वार आदोथु आमाल्वाइ ज्वाक्चो दुम्सि आफ्वा
आस्वाप्थु डा हतेरख्वा या आत्यातु चिक्तिमा

तावाताबे त्वाक्चो मामा पापा आक्वाल ह्वाला ?
ट्वाक्सि आक्वालसे स्याकान आज्यातु चिक्तिमा

य्वाक्का या ब्आरि ख्वाल्बो या ब्आरि तिम
य्वाक्का न्यातुम ख्वाल्बो आन्यातु चिक्तिमा ।

मानेभन्ज्याङ–६ हिलेपानी, ओखलढुंगा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *