गनेस वाम्बुले राडुङा वाम्बुले कविताः ड्अिवा ड्आङ्मा ड्आङ्मा

बिशेष मातृभाषा

ड्अिवा ड्आङ्मा ड्आङ्मा

-गनेस वाम्बुले-

आमा स्वानुइ स्वाकाता
आमा देनुइ देस्ता
ड्अिवा ड्आङ्मा ड्आङ्मा

पापा ब्वानुवाइ
मामा ब्वानुवाइ
ओः ब्वानुवाइ
ब्अिने ब्वानुवाइ
ड्अिवा ड्आङ्मा ड्आङ्मा

उपो ब्वानुवाइ
उमो ब्वानुवाइ
ड्अिवा ड्आङ्मा ड्आङ्मा

चाकुङा ड्अिवाख्वा
उन आटिनाति
उङ आटिङाति
ड्अिवा ड्आङ्मा ड्आङ्मा

चाकुनान ड्अिवा कुर्साख्वा कुर्सिआफ्वा
चाकुनान ब्आका खुसपासाख्वा खुसपासि आफ्वा
ड्अिवा ड्आङ्मा ड्आङ्मा

ड्आङ्मा कुर्मुन्चो ड्अिवाख्वा आड्वाक्तुङ
चाकुनान क्वासाख्वा साप्सिफ्वाम
आम्सिख्वाल्से क्लाप्सिफ्वाम
चाकुनान ड्अिवा कुर्सिआफ्वा
ड्अिवा ड्आङ्मा ड्आङ्मा

रान्चो ड्अिवा रान्चोस हिम्मे
आरान्चो ड्अिवा आरान्चोस हिम्मे
रान्चो–आरान्चो देमुन्चो ड्आङ्मास चिसिम
चाकुमेख्वाइ डा हिप्चोस बाम्मे
ड्अिवा ड्आङ्मा ड्आङ्मा

आम सामराम बामेइसम्बा
हाल्चाम बाःम पिचाम बाःम
चाकुख्वा चिरिम्मेइ
देउरालिल्वा पाति चाक्सिफ्वाम
उपो–उमोनान
फलैचाल्वा नाइसि फ्वाम
ड्अिवा साम्मेइ बाङ
इम देउरालिस रिसिफ्वाम
इम फलैचास याङ्सिफ्वाम
ड्अिवा ड्आङ्मा ड्आङ्मा

ड्अिवा न्वा खासि दुइसिङ
त्वाम सर्गा ख्याल्डिसि फ्वाम
आदुइसिङ खोलाप चाच्वातिचो
भाइला बाक्साख्वा ठ्यास्सिाफ्वाम
ड्अिवा ड्आङ्मा ड्आङ्मा

दुइसाख्वा हाल्किङ भाना भाना ब्लान्डिसिफ्वाम
मुइसाख्वा हाल्किङ भाता भाता टिपुसिफ्वाम
दुइचो मुइचोतिचा आत्यारइतिङ
इम सम्म लाम ज्याफाल दुम्सिचाप्तुम
ड्अिवा ड्आङ्मा ड्आङ्मा !

२०८१ असार १६
त्याँपिपि– गोदावरी नगरपालिका–२ किटाचौर नयाँ बस्ती, ललितपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *