वाम्बुले राई भाषामा कविता – ब्आला(कोरोना)

मातृभाषा
तोसेल बोबो

थाल्वाङ प्रुइनुइ ?
थाल्वाङके बुइनुइ ?
आक्वाल गोटा त्वामचिन्चि ब्वानुइ
आक्वाल गोटा लाः ब्वानुइ
आक्वाल गोटा ल्वासु ब्वानुइ
आदुम्ति दिनन्वा सामराम आङ
ब्आला आस्याङ दुम्नुइ ?

सुन कि भुन पासै
चीन, इटाली, फ्रान्स, अमेरिका
आस्याङ राप्डुइ ?

पुर्बो पच्छिमन्वाम
उत्तर–दच्छिनन्वाम देश
आस्याङ राप्डुइ ?
आदुम्ति दिनन्वा सामराम आङ
ब्आला आस्याङ दुम्नुइ ?

सुन कि भुन पासै
सुन या राप्डुम पितल या राप्डुम
आस्याङ राप्डुइ ?

आस्याङ इःत्वाम आड्अुमेइ
आस्याङ स्याब्लुक स्याब्लुक पुनुमेइ ?

च्याँमाखाल्वा लुङ काक्सि राप्ता
नाइल, कर्नाली राप्ता
सिमेभुमे पाटि गोकुम
पुर्बेलि पच्छिमेलि पाटि गोकुम
देउरालि पाटि गोकुम
वार्सि फुडिमल्वा आब्लास्टा है

उङ जेपुसै हाल्साङ बाकुम
आक सामराम आङ
सृस्टिल्वा आथारिस्टा है
कोरोना आथिस्टा है
लकडाउन दुम्मेइ ६ दिनल्वाम
आब्ल्याम जिउ बाःम ।

२०७६ चैत १६ गते

मानेभन्ज्याङ गा.पा. ६ जाकुमो, ओखलढुंगा
त्यापिपि : लुभु, ललितपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published.