कवि स्वर्गीय दुर्गा बैरागी राईको वाम्बुले राई भाषाका छैटौं कविगोष्ठी–२०६१ मा पहिलो पुरस्कार प्राप्त कविता ‘र्याक्सिपर्छ’

बिशेष मातृभाषा

र्याक्सिपर्छ

–दुर्गा बैरागी राई

ग्ल्वाकु ब्रिङ्कु नुम्बोल्वाङ्से
बगैदुम्सै य्वामेङ द्याम्
वार्सि य्वाखो खो¥वा ल्वालो
द्यालपाङ र्वाघैदुम्मे द्याम्
चाकुल निक्खो वार्सि य्वाखो
द्याल ब्याँसि ख्वार्सुम
चाकुल खडेरिल ड्अ्वाम च्यार्खो
द्यालपाङसे खार्सुम ।

आम्सेङ पाति आम जिन्दगि या
चाकुल ड्अ्वाम चाकुल वार्सिइ–वार्सि
आक्वाल ड्अ्वा च्यार्वाइँ, वार्सि य्वाङोइ
राडुमापा, रितुमबाया आड्अु मास्सि ।

ग्ल्वाकु ब्रिङ्कु नुम्बोल्वाङ्से
बगैदुम्सै य्वामेङ द्याम्
चैतल्वा ढ्याक्सिबाल्बु रुखैदुम्सेङ
त्यासो आम त्वाम या
रुखै दुम्मेङ बामे रैछा
इस्तिमाङ्खो राडुमापाल्वाङ
कविता जुटै दुम्मेङ रैछा ।

¥याक्सिपर्छ कविता
स्वासिपर्छ कथा व्याथा
मास्सि आड्अु रितुमबाया
उनु–उङ्गु राडुमापा
हिलेपान भञ्ज्याङ भाइलाम पिपल गाठ्ठो
साइला, माइलाखो याक्सी भारी कुरिम्लो
प्वास्सु डांडा, ¥वाम्दो ठाडो
तररउ गाली चारिम्लो

कठै साइला !
साइलाङ पिताङ्के रुतिग्वाक्चो आचु
आङ जिन्दगि क्वातिग्वाक्चो आचु ?
घास रिक्तुम साइलिख्वा, सालाङया पौम
ज्याफाल प्याठ्ठो सिङ त्यातुम,
त्वामल्वाम पिरया सौम
तर, ठ्वाति ग्वाक्चो आचु
आङ दुखा हिप्तिग्वाक्चो आचु ?

बिनायो या आबा रैछा, चोलाङ तनाल्वा
मचङ्गा या आबा रैछा धुङ्रील्वा
माल्तिग्वाक्चो आचु ?
च्यातिग्वाक्चो आचुक ?

आमस्याल अन्तरेखो
ज्याफाल पाखाल नुम्बो
बाँसुरीखो खो¥वा ध्याप्तुम थि द्याम्
त्यापिपिडा अन्तरेया, मुङ्लान उडिम रैछा
बाँसुरी, मान्दल, मुरलितिचो
ब्आजिरिङमाखो जाला पाम्मे स्याम्दा
मचङ्गा, बिनायो मल्याक्कै साम्मे स्याम्दा

इस्तिमाखो, त्याँ इमतिड माल्सिपर्छ
मान्धल, बाँसुरी च्वाक्सिपर्छ, ट्वाप्सिपर्छ
इल्वाङ, अन्तरेतिड– द्यालपाङ लिम्सिपर्छ
साइला–माइलाङ गालिया पिसिपर्छ
भारिया नाइसिपर्छ

नाइचाम चौतारा ड्अ्वासिपर्छ
साइलिङान पिताङ पिसिपर्छ
आन सालाङ या ठ्वासिपर्छ

इल्वाङ त्वामभोरिम व्याथा स्वासि–ठ्वासिपर्छ
इस्तिमाखो, राडु योरस्या स्वासिपर्छ
रितुमबाया योरतिचोइ उङतिचोख्वास ¥याक्सिपर्छ ।

(दुर्गा बैरागी राई स्मृति ग्रन्थ, २०६३बाट)

फाइल तस्बिरमा कवि दुर्गा बैरागी राई कविता वाचन गर्दै ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.