गनेस वाम्बुलेङा वाम्बुले राडु योरल्वाम त्वामल्यावा (कविता)- ‘उङ फ्वाइचे मुयो तिङ्म’

मातृभाषा

उङ फ्वाइचे मुयो तिङ्म
–गनेस वाम्बुले

उङ फ्वाइचे मुयो तिङ्म
उनु ग्वाक्सि चाप्चो मुयो तिनिम
फ्वाइसै फ्वाइसै इन त्वामाङ दुब्लोल
फ्वाइसाख् च्वाप्चाम ग्लुबे कुर्सै ब्लाङ्म

इन त्वाम त्यार्सिइ चाप्तुम
आम फ्वाइजिवा मुयो फ्वाइसैफ्वाइसै
त्याँसो आल्वाइ उडिम रै
आम दुब्लो दिप्सै ब्लाःम
आम कुडुल्वा आङ लाक्जाम किसै ब्लाःम
आङ दुखाङ डोरुम प्ल्याप्फु ब्लाःम
च्यार्चो ड्अ्वाम आदेथु ब्लाःम
आङ त्वामाङा बिनायोङ जुइना प्वास्सै
त्वामारिङ बिनायो च्याङ्गोइ च्याङ्गोइ
ट्वाप्सै ब्लाःम– त्वामारि कुर्सै
फ्वाइजिवा डा तिङ्म– थाम्सेति फ्वाइचो

ब्वाकिङ ग्वाक्चाम देचो त्वाम बाःम
आब्वाकिवाइँ त्याँसो आब्वाउँ देसिचाप्चाम बाःम
ब्वाचोख्वा आब्वाचो ग्वाक्चाम बाःम
फ्वाइचोख्वा आङ म्वालतुल्मा पाचास फ्वाइसुमेइ तिम
जासि आहिप्तुमाख्वा फ्वाइति जौमेइ तिम
फ्वाइति ज्वाचोङ खासिस फ्वाइचाम तिम
इस्तिमाख्वा उङ फ्वाइचे मुयो तिङ्म

इन त्वामाङ पिलुम्बाल सामा बाःम
इम सामाङ थानल्वा क्वाल लुङ बाःयाम्ति बाःम
इमेस उन तिनुम, इल्वास उन बानुम
मुयो देमुन्चोस इमेस तिम
इम मुयो दुम्साख्वा बाक्चो मुयो
उनुस तिनुम, उनुस तिनिम

स्वासि चाब्बे उनुइ मुयो–उङ्गुइ मुयो
इम त्वामाङ पिलुम्बाल्वा बाःयाम्चो मुयो
उनुख्वा हिप्सि आचाब्दुमेइ मुयो
उङ्गुख्वा ¥वाप्सि आचाब्बेइ मुयो
त्वामाङ किम्सुल ह्वाल्सै ह्वाल्सै
माल्सै माल्सै च्याँमाखाङ भाना–आम्ना
पाँमाखाङ फिङ्गा फिङ्गाल्वा ब्अिर्सै
सुबुकुमाबुकु काकुइ काकु लुप्सि उसै
क्वाल क्र्याकतुङ्मो दुम्सै क्वालपाया काँस ज्यास्सै
त्याँसो उङ्गु फ्वाइफु ब्लाँमेइ बाःम
क्वाल सारिफुरि कुर्सै ब्लाँमेइ बाःम
सामराम ज्यास्सै ब्लाँमेइ बाःम
आमा ग्वाक्सि चाप्दुइ
आमा ग्वाक्सि चाम्निइ
फ्वाइजिवा मुयो ग्वाक्साख्वा लोपाँकाने
सुमाराँखा ब्वासिम आब्वासिइ चेलापाँकाने
उङ फ्वाइचे मुयो तिङ्म ।

२०८१ वैशाख २१
त्याँपिपि– गोदावरी नगरपालिका–२ किटाचौर नयाँ बस्ती, ललितपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *