कवि सोनाम सज्जन किरातीको वाम्बुले राई भाषाको कविता ‘ग्लास्ता’ (जित)

कला साहित्य -संस्कृति मातृभाषा

ग्लास्ता
–सोनाम सज्जन किराती

ग्लास्ता उनु ग्लास्ता
टोडख्वा ¥याक्डुख ग्लास्ता
आल्वा ग्लाच्वा बाक्साख
इक योर ब्लेचो बाम
हाल्चो पिचो बाम
ग्यार्चाे स्याचोबाम
इस्तिमाक ग्लास्ता
कलम ज्याडुक ग्लास्ता
उनुस ग्लास्ता

आबामेइ याक्सि तिलेम
ग्वाक्साख ख्ल्यानिम
इम त्वामतिड च्वाप्ता
दुखाक च्वाचे फुटिरगोता
¥याक्सि माउमतिङ
भातालाङ आचिम्का कलम
मुइ मसि ख्ल्याक्सि चेइता
इमगोनास बाक्साख क्वाल द्याल ¥याउम
इमब्वाल ग्लानुम कलम ¥याक्डुख ग्लास्ता
ब्लास्ता त्वाम आन्यात्थु ब्लास्ता
ग्लाचाम सास्र्वाम खाडुक ब्लास्ता

आमाइ आबा भानाल आम्नाल
रुम्सेइ ल्वाम बाम
रितुमबायाङ लामतिड

त्यापिप हिप्तिम बाम
ज्वाल्चो दिन मानेइ पाइम
ह्याप्पि एनिभर्सरि ब्अिम्तिम
आम लाम हाल्चाल्वा उनु थाल्वा ब्लान्दुनुइ
इस्तिमाख लिम्सित त्वाम ज्यास्साख लिम्सित
भातालाङ डिम्सि आरान्वा
¥याक्डुक ग्लाचाम दुम्किम
आम योर आमाङ्काने
द्याल प्ल्यासाक हाल्चोतिचो

ग्लास्ता उनु ग्लास्ता
टोडख्वा ¥याग्डुख ग्लास्ता
आल्वा ग्लाचाम बाम इम योर ¥याक्साक
इक योर ब्लेचो बाम
हाल्चो पिचो आमाच्चाम दुम्साख
इस्तिमाक ग्लास्ता कलम ज्याडुक ग्लास्ता
उनुस ग्लास्ता ¥याक्चो दुम्नुक ग्लास्ता ।

हलेसी तुवाचुङ–२ दाम्ली, खोटाङ
२०७७ चैत ४ गते

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *